Nový Občanský zákoník bude platit od roku 2014 - tedy snad, pokud projde senátem - podotýkám, že tento článek píšu 26.9.2013,

dne26.9.2013, kdy se ještě neví, zda bude tento zákon schválen zcela včetně návaznosti na 250 jiných zákonů.

Jedu ze školení pana JUdr. Skály, který nám sdělil toto:

Nový občanský zákoník je pojat úplně jinak než jsme dosud byli zvyklí , je to "Nářez" - na dlouhé studium.

Co nás zaujme a co nám zamotá hlavu je např:

1.

§1 sděluje, že soukromé právo je nezávislé na veřejném , kromě mnoha výjimek. - převod nemovitosti je úkon veřejnoprávní a umožňuje, aby
změna domu prošla v soukromé právo...

2.
Nové moderní instituty - přídavné vlastnictví pro developery

3.
Nová slova - která se nám zdají zastaralá a jakoby do naší nové doby nepatří

4.
Stavba bude jako součást pozemnku - ano, v Evropě je to obvyklé, ale dělá jim to problém...
pozemek je výseč zeměkoule a je nezničitelný, ale stavba chátrá a může zaniknout... pozemek zaniknout nemůže, pokud
nezanikne zeměkoule . Zde vidíme rozpor.

5.
Není vyjasněna dočasná stavba
6.
Nevyužila se lhůta pro naučení se Občanského zákoníku, protože jej zatím studuje méně než 10% daňových poradců - je to pochopitelné, proč by zatím mrhali časem ,
když se neví zda takto bude platit či ne. Zatím jsou ke studiu nového Občanského zákoníku doporučeny tyto knihy:
Eliáš a kol. : "Nový občanský zákoník s důvodovou zprávou"
Bezouška: "Nový občanský zákoník" - nejlepší pohled na nemovitosti
Bělohlávek: " Nový Občanský zákonák" - srovnání původního a nového
Z lektorů nám JUdr. Skála doporučil JUDr. Melana a Bezoušku , pana JUdr. Fialu ne.

pro shlédnutí zajímavých stanovisek - kde se přes Komoru daňových poradců dají předkládat návrhy na tzv "KANCL" a čeká se na jejich schválení je doporučena tato adresa:

http//obcanskyzakonik.justice.cz/vykladovastanoviska

7.
Včera vláda schválila zákonné opatření pro daň z nabytého majetku, očekáváme ano v senátu - u nemovitých věcí daň platí prodávající, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

8.
Intabulanční princip - doručení návrhu na vklad do Katastru = uskutečnění účetního případu
Provedení vkladu . má vliv na lhůtu pro padání daňového přiznání a daně z převodu nem.

9.
Příslušenství stavby
Pokud příslušenstvím horské chaty je i terénní auto, pak je součástí nemovitosti. Nemusí se dát do smlouvy, že projekt je součástí stavby, je součástí stavby, protože Velký senát
nejvyššího správního soudu řekl. že projekt nemusí být uveden ve smlouvě, přesto je součástí stavby.

10.
V novém občanském zákoníku jsou nové termíny, co omezují vlastníka pozemku ve prospěch jiné osoby , která tam může stavět. - právo stavby.
Rozhrada je plot, potok, živý plot, zeď - něco, co vizuálně odděluje od sebe dva pozemky - může to být i suchá zídka
Reálné břemeno = věcné břemeno.
Pacht - závdavek - nové termíny..., Svěřenecký fond - podle přednášejícího :-) .... Něco v ničem spravované správcem.
Výprosa - sousedská výpůjčka bez uvedení doby vrácení

11.
Věci:
v budoucnu budou věci osahatelné až na výjimky. Např elektřina je nyní věc, přestože je projev hmoty.
Zvířata - např pes, - vyčleňují se z obvyklých věcí, aby nepodléhaly exekuci. Do budoucna budou součástí nemovitostí i věci nehmotné, které se nadají osahat...
§498
Pozemek = výseč zeměkoule
Podzemní stavby - metro, septik, studna, žumpa - v důvodové zprávě nastudovat - je úplně jedno, jestli vinný sklep je pod cizím pozemkem nebo pod vlastním - není součástí pozemku

Součástí pozemku jsou jen podzemní stavby, které slouží pozemku, jako meliorace, podzemní závlahový systém - pokud stavba nemá jiné účelové určení , pak je součástí pozemku.

12.
Věcná práva - potřebujeme , aby se vztahovala k nebytovým věcem i bytům a nebytovým prostorám §11 nového Katastrálního zákona
práva, která prohlásí zákon jako součást nemovité věci - např. právo stavby je součást nemovité věci.
Komunikace je samostatnou věcí dle Obč. zákoníku - ale Nejvyšší soud má názor jiný...
Potěr je je zpevněný pozemek , stavba dle Stavebního Zákona, ale není věc dle Občanského zákoníku. §498 - co je součást nemovitosti

Pozor - Občanský zákoník akceptuje samostatné věci z jiných zákonů- to znamená, pokud je to jinak v jiném zákoně, je Občanskému zákoníku nadřazen jiný zákon.

STAVBY

Např. Pokud silnice má vlastníka , je to samost. věc, nelze ji přenést na jiné místo, je to nemovitost viz důvodová zpráva Z13/1997
Pokud něco lze přenést na jiné místo, je to věc movitá.
dále - vlastníkem památného stromu je Kraj. - nelze přenést na jiné místo - strom bude nemovitostí s urč. výhradou.
Horní zákon - vlastníkem vyhražených nerostů je stát- nelze je přemístit - je to nemovitost - významná výhrada - Kancl zdůrazňuje v Občanském zákoníku má svůj význam - jiný význam má v jiných zákonech viz § 498
-nemovité věci
§506 - ned povrchem i pod povrchem země - stavby - s výjimkou staveb dočasných - bude jinádočasná stavba podle Stavebního zákona a podle Občanského zákoníku.
Pozor - bude-li v roce 2014 stavba na cizím pozemku - pak bude samostatná nemovitost
Věcná práva k nemovitostem jsou samostatná nemovitost..
.Z298/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví - kdo je vlastník veřejných studií - mají vlastníka, nejdou přenést - jsou nemovitostí?

Z 114/1992 Sb. O vlastnictví stromů - Nutno zkoumat , zda vlastnictví v jiném předpisu je stejné jako v Novém Občanském zákoníku, pak je to nemovitost.

Vlastnictví pozemku - do jaké výšky je náš? Pokud tam mám topoly, tak do výše topolů, abych na ně mohla vylézt a zastřihnout je nebo řezat na nich větve....

 

FAE Elektrárny - věc movitá ne, protože jsou spojeny s betonovou jímkou, která je zabudovaná do země. Bude-li tato jímka litá z betonu, je součástí stavby FAE - výkladově docházíme k názoru , že součástí pozuemku jsou stavby,
které jsou spojeny se zemí pevným základem.

§509 §1159 §1242 - co není součástí pozemku /inž. sítě jsou vymezené v normě ČSN, která existuje 19 let/ jsou tam:
vodohospodářské stavby, energetické, telekomunikační = jsou to samostatné stavby
POZOR - komunikace nejsou inženýrské sítě

§1242 - právo stavby
přechodné ustanovení §3054 - přelom roku 2013 a 2014
když bude stejný vlastník pozemku,dojde ke zcelení na jednu nemovitost ( pozemek, stavba, ..)
k 1.1. 14 bude předkupní právo na pozemku součástí nemovitosti § 498

Občanský zákoník akceptuje samostatné věci z jiných zákonů.
Například:
Pokud silnice má vlastníka, je samostatná - nelze ji přenést - je to viz nemovitost Z 13/1997 - důvodová zpráva
Pokud to lze přenést na jiné místo - je to věc movitá - mobilní dům.
Pokud bude k 1.1.14 více spoluvlastníků pozemku a stejní spoluvlastníci budovy, dojde ke zcelení, všichni budou spoluvlastníci pozemku i budovy, ta se spojí s pozemkem. Pro daně to bude jinak, stále pozemky se odpisovat nebudou a
budovy ano.

 

CO JE SAMOSTATNÁ VĚC:
Stavby jsou součástí pozemku, pokud nejsou:
1. Podzemní stavby
2. Inženýrské sítě
3. dočasné stavby
4. Jednotky
5. Věci z jiného předpisu - např. zatrubnění potoka
6. Stavby z doby před účinností nového občanského zákoníku

 

Dnes je stavba : nemovitost, movitost a součást pozemku, od 1.1.14 navíc bude stavbou právo stavby.

Tabulka s výčtem věcí a budoucím určením:

věc - čím může být v roce 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nadzemní budova - samostatná nemovitost, - součást pozemku, - součást práva stavby
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
podzemní budova - samost. nemovitost, součást pozemku, součást práva stavby
§ 119
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
meliorace - součást pozemku, stejně tak jako v r. 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
závlahový systém - součást pozemku, stejně tak jako v r. 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
místní komunikace - nemovitost, stejně tak jako v r. 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
účelová komunikace - součást pozemku stejně tak jako v r. 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stožár na vlajku
v r. 13 nemovitost - nemovitost, součást pozemku, součást práva stavby
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Páteřní rozvod plynu - nemovitost
stavba spojená se zemí pevným základem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
opěrná zeď na pozemek
spučást pozemku - součást pozemku - opírá hlínu, aby se nesesula
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jeskyně dnes - podle Horního zákona - nemovitost, věc, dle zvl. předpisu, která má vlastníka
věc movitá dle Ústavního soudu - jsou
ve vyhražených nerostech
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAE věc movitá - věc movitá
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přípojka - věc movitá - bude to movitá věc, pokud budka přípojky bude na tyči nad zemí
- nebo nemovitost, budka přípojky spojená se zemí betonem, samost. věc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v Novém občanském zákoníku je řešena v § 498 a dalších definice stavby, dočasné stavby

 

SVJ - společensvtí vlastníků jednotek:
--------------------------------------
U jednotek bude jednotka s pozemkem, jak budou platit stanovy SVJ nově?
Pozor - Stanovy z Nařízení vlády - zákon o vlastnictví bytů zanikne, zanikne tím i Nařízení vlády, podle kterých stanovy byly psány.
Ale protože tyto stanovy jsou již vnitřní předpis SVJ, stanou se součástí SVJ a platí nadále.

 

PRÁVO STAVBY:
k části stavby - k rekonstrukcím - 99 let , vážné problémy s dph

§ 505 - 508
Stroj je součástí budovy tehdy, je-li dle § 505 pro jednu budovu ( výtah, klimatizace, trsformátor, ), pokud bude např. transformátor pro více budov, tak je samostatný.
Pokud na stavbě chci něco osamostatnit, pak to zapíšu do Katastru nemovitostí do veřejného seznamu.
§ 510
Příslušenství ! 510/2
Pronajmu fabriku, bude jejím příslušenstvím od r. 14 plot, studna, přístřešek na auto - od r. je to součástí pronajaté fabriky na nájemce jejich opravy může dát do nákladů jako opravy
pronajaté stavby.
ZDP - zákon o daních z příjmů:
příloha č. 1 Součástí stavby HIM je jiná definice a to , co je se stavbou pevně spojeno
----
Přídavné spoluvlastnictví
--------------------------
Developeři - prodávají domy, jednotky , ale co s rozvody, komunikacemi, osvětleními - dnes to darují nebo za korunu prodají obci
§24/2b, §29/1 poslední věta - vyvolaná investice

Developer by chtěl rozprodat spoluvlastnický podíl na rozvodech, JUdr. Skála je od toho zrazuje, spoluvlastníci se nikdy nedohodnou na opravách.

v roce 2014 - přídavné spoluvlastnictví udělá nedělitelný celek, každý ze spoluvlastníků si koupí pozemek, jehož součástí je rodinný dům a k tomu koupí spoluvlastnický
podíl na cestě, světlech a rozvodech. ustanoví se správce , který se bude starat o společné věci.
§492 Občanského zákoníku

V zákoně o cenách bude cena obvyklá jiná než v OBč. zákoníku

Rozhrada je plot , plot z keřů, potok, hromada kamení i zeď. Zeď o které nevíme, čí je , je spoluvlastnictvím obou sousedů

Mám dva pozemky - do jednoho pozemku se dostanu jen přes pozemek první . Po novu - zřídím věcné břemeno , před prodejem, prodám pozemek už s právem souseda chodit po něm, to bude jednodušší

Výprosa - je sousedská výpůjčka bez uvedení doby vracení

Závdavek - je platba předem - stvrzuji , že smlouva byla uzavřena, když smlouva nebude naplněna, závdavek si nechám jako sankci.
Nejde o zálohu§21/b/5 záloha - závdavek - se bude stejně účtovat, i když to záloha není- pokud se stane penálem, bude to mít režim penále.
Závdavek zaniká tím, že se započte na plnění ceny sjednané.

Svěřenecký fond
bude bez právní subjektivity : A svěřuje peníze B, aby o ně pečoval, nebo majetek, ve prospěch C .
Svěřenecký fond nemůže bez správce existovat.

§1448 - víte, co je právní metoda Krubíř?
Vyčlení se 2m2, utvoří se svěřenecký fond - pozemek se do něj vloží, oznámí se, že se nebudou platit daně- prožeme se to soudem , ten rozhodne ve prospěch ( jde o minimální daně) a tento judikát se pak použije u obrovských peněz....
Jaké daňové dopady?
§78 v dph
Jsem vlastník domu, provedu nástavbu s nárokem na odpočet dph, vyčlením ho do svěřeneckého fondu - pozor není to prodej - není tam nabyvatel - v desetileté lhůtě vrátím poměr dph.
Vyčleněním do svěřeneckého fondu tam bude daň z převodu - je to nabytí nem. věci?
§3 Návrhu zákonného opatření k dani z nabytí nemovitých věcí. vyčleněním do svěřeneckého fondu nesplňuje podmínku úplatnosti - nebude tam tedy daň z převodu.
Např. hotel dá majitel do svěřeneckého fondu ve prospěch dětí a děti vkladateli budou vyplácet doživotní rentu - to by byl i základ daně z nabytí nem. majetku???

Správce dá návrh na vklad do Katastru , fond nebude majitel, správce bude suplovat majetková práva , v Katastru bude, že nemovitost patří správci , v závorce svěřenecký fond, majetek přitom ale nepatří nikomu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše služby

Lokality, kde působíme

  • Praha
  • Příbram
  • Beroun
  • Plzeň

Kontaktní informace

Jana Březovská
daňový poradce
tel.: +420 775 329 697
bassistant@seznam.cz

Doporučujeme

Copyright © 2024 Business Assistant s. r. o.